Publikacje

Historical Data in the Context of Risk Prediction, International Journal of Business and Social Research, Vol. 3, No. 1, Maryland Institute of Research 2014

 

 

 

 

 

 

Analiza dysryminacyjna ryzyka upadłości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLVII,3, Lublin 2013,

 

 

 

 

 

 

Modeling Gas Prices in Poland with an Application of the Vector Autoregression Method (VAR), Folia Oeconomica Stetinensia, Volume 12 Issue 2, Szczecin 2013;

 

 

 

 

 

 

Prognozowanie cen nośników energii służących do zaopatrzenia w energię obiektu. Sieciowe nośniki energii, Ciepłownictwo-Ogrzewnictwo-Wentylacja, nr 6/2013, Warszawa 2013, współautor: Tadeusz Bewszko;

 

 

 

Parametric or Non-Parametric Estimation of Value-At-Risk, International Journal of Business and Management, Vol. 8, No. 11 (2013), Toronto 2013;

 

 

 

Energy market in the context of long-term forecasts, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 285, Zarządzanie i Marketing z. 19 (4/2012), Rzeszów 2012;

 

 

 

 

Ryzyko rynku akcji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2012;

 

 

 

 

 

RiskMetrics Methodology in Assessment of Investment Risk on Capital Market, Folia Oeconomica Stetinensia, 9(17) 2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,Szczecin 2011;

 

 

 

Discriminant analysis in assessment of credit risk of transport companies, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 18 nr 1/2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011;

 

 

 

Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011;

 

 

 

 

Metody taksonomiczne w badaniach wskaźników strategicznych kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 634, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010;

 


Metody diagraficzne i dendrytowe w ocenie kondycji finansowej banków giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 616, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, współautor: Chudy Katarzyna;Efektywność wykorzystania zasobów intelektualnych w oparciu o metodę VAIC, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 16 nr 4/2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009;


Ocena sytuacji banków giełdowych w ujęciu klasycznych metod pomiaru ryzyka rynkowego, Wydawnictwo UMCS, Warszawa 2009, wpółautor: Stępień Kinga;
Analiza taksonomiczna spółek giełdowych z sektora budowlanego ze względu na ryzyko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 577, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, współautor: Wierzbińska Maria;Wskaźniki strategiczne jako istotny element pomiaru kapitału ludzkiego w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 16 nr 2/2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009;Analiza skuteczności wybranych nieparametrycznych metod obliczania VaR, Rynek finansowy - Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, współautor: Pisula Tomasz;Value at Risk w ujęciu semiparametrycznej metody EKT, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Szczecin 2008;
 

Hybrid Concepts of Long-Term Estimates for Value at Risk, Folia Oeconomica Stetinensia 7(15) 2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Versita 2008;Metoda wariancji-kowariancji w wyznaczaniu Value at Risk na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 248, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, współautor: Mentel Urszula;


Modelowanie rynku akcji w ujęciu metodologii Value at Risk, Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, współautor: Pisula Tomasz;

 

 

Ocena ryzyka inwestowania w spółki giełdowe sektora bankowego z wykorzystaniem metod taksonomicznych, Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, współautor: Pisula Tomasz, Wierzbińska Maria;


Prognozy długookresowe dla wartości zagrożonej Value at Risk w ocenie ryzyka inwestowania w akcje, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, współautor: Pisula Tomasz; 


Klasyfikacja spółek giełdowych z regionu podkarpackiego ze względu na ryzyko inwestowania, Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, współautor: Pisula Tomasz, Wierzbińska Maria;

 

 

Ocena ryzyka inwestowania w akcje z wykorzystaniem metodologii RiskGrades™, Rynek Terminowy nr 27/1/05, I kwartał 2005, współautor: Pisula Tomasz; 


 


Effectiveness of Simulation Methods in VaR Estimation, Folia Oeconomica Stetinensia, Szczecin 2004; 
Implikacje modelu FED dla wybranych aspektów rynku kapitałowego, Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004;Ryzyko rynku akcji. Analiza wskaźnikowa, Nasz Rynek Kapitałowy nr 9/153, wrzesień 2003, współautor: Mentel Urszula; 
Porównanie skuteczności wybranych metod mierzenia ryzyka inwestowania w akcje, Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, współautor: Pisula Tomasz; Wykorzystanie metod RiskGrades™ w ocenie ryzyka inwestowania w akcje, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003, współautor: Pisula Tomasz; S
topy zwrotu i ryzyka. Ocena wybranych inwestycji w akcje na GPW w Warszawie, Nasz Rynek Kapitałowy nr 10/142, październik 2002; 
Wybrane metody prognozowania zjawisk dotyczących turystyki przy pomocy pakietu STATISTICA, Sytuacja turystyki w Polsce, Wydawnictwo HOGBEN, Szczecin 2002;
 

WIG a subindeksy, analiza statystyczno-wskaźnikowa, Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001;E-marketing turystyczny, Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000;

 

 
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom