Publikacje

Statistical Methods of the Bankruptcy Prediction in the Logistics Sector in Poland and Slovakia, Transformations in Business & Economics, vol. 15, no. 1 (37), 2016, współautor: Brożyna Jacek, Pisula Tomasz;

 

 

 

Factors of Efficiency of Open Investment Funds in 1997-2015, Economics&Sociology, vol. 9 No.1, 2016, współautor: Horvathova Zuzana;

 

 

 

Non-Statistical Methods of Analysing Bankruptcy Risk, Folia Oeconomica Stetinensia, vol. 15, Issue 1 (Dec 2015), 2015, współautor: Brożyna Jacej, Pisula Tomasz,

 

 

 

 

(In)Effectiveness of Capital Market and Anomalies in Value at Risk distribution in time, Actual Problems of Economics, No. 10(172), 2015, współautor: Radwański Ryszard,

 

 

 

Compatibility of market risk measures, Journal of International Studies, Vol. 8, No. 2, 2015, współautor: Brożyna Jacek,

 

 

 

Ranking poziomu życia w powiatach w latach 2003-2012 z uwzględnieniem korelacji przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 6 (308), 2014, współautor: Sobolewski Marek, Migała-Warchoł Aldona,

 

 

 

Optymalizacja szacunków ryzyka, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 73/2015, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, współautor: Brożyna Jacek,

 

 

 

VaR Calculator, International Journal of Economics and Business Modeling, Volume 5, Issue 1, 2015, Bioinfo Publications, współautor: Brożyna Jacek,

 

 

 

 

Decay Factor as a determinant of Forecasting Models, International Journal of Economics and Finance, Vol. 7, No. 1/2015, Canadian Center of Science and Education, współautor: Brożyna Jacek, 

 

 

Perspektywy rozwoju transportu lotniczego typu CARGO, Logistyka nr 6/2014, wpółautor: Śmieszek Mirosław, Migała-Warchoł Aldona,

 

 

 

 

Wpływ kapitału ludzkiego na wyniki finansowe organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 66, Szczecin 2014, współautor: Sobolewski Marek, Migała-Warchoł Aldona,

 

 

 

Historical Predicting bankruptcy of companies from the logistics sector operating in the Podkarpacie region, Modern Management Review MMR, vol. XVIII, 20 (3/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, współautor: Brożyna Jacek, Pisula Tomasz,

 

 

Historical Data in the Context of Risk Prediction, International Journal of Business and Social Research, Vol. 3, No. 1, Maryland Institute of Research 2014, współautor: Brożyna Jacek,

 

 

 

Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLVII,3, Lublin 2013,

 

 

 

Modeling Gas Prices in Poland with an Application of the Vector Autoregression Method (VAR), Folia Oeconomica Stetinensia, Volume 12 Issue 2, Szczecin 2013;

 

 

 

 

Prognozowanie cen nośników energii służących do zaopatrzenia w energię obiektu. Sieciowe nośniki energii, Ciepłownictwo-Ogrzewnictwo-Wentylacja, nr 6/2013, Warszawa 2013, współautor: Tadeusz Bewszko;

 

Parametric or Non-Parametric Estimation of Value-At-Risk, International Journal of Business and Management, Vol. 8, No. 11 (2013), Toronto 2013;

 

 

 

Energy market in the context of long-term forecasts, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 285, Zarządzanie i Marketing z. 19 (4/2012), Rzeszów 2012;

 

 

Ryzyko rynku akcji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2012;

 

 

 

RiskMetrics Methodology in Assessment of Investment Risk on Capital Market, Folia Oeconomica Stetinensia, 9(17) 2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,Szczecin 2011;

 

Discriminant analysis in assessment of credit risk of transport companies, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 18 nr 1/2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011;

 

 

Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011;

 

 

Metody taksonomiczne w badaniach wskaźników strategicznych kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 634, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010;

 

Metody diagraficzne i dendrytowe w ocenie kondycji finansowej banków giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 616, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, współautor: Chudy Katarzyna;

 

 

Efektywność wykorzystania zasobów intelektualnych w oparciu o metodę VAIC, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 16 nr 4/2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009;

 


Ocena sytuacji banków giełdowych w ujęciu klasycznych metod pomiaru ryzyka rynkowego, Wydawnictwo UMCS, Warszawa 2009, wpółautor: Stępień Kinga;
Analiza taksonomiczna spółek giełdowych z sektora budowlanego ze względu na ryzyko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 577, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, współautor: Wierzbińska Maria;

 

Wskaźniki strategiczne jako istotny element pomiaru kapitału ludzkiego w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 16 nr 2/2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009;Analiza skuteczności wybranych nieparametrycznych metod obliczania VaR, Rynek finansowy - Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, współautor: Pisula Tomasz;Value at Risk w ujęciu semiparametrycznej metody EKT, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Szczecin 2008;

 

 

Hybrid Concepts of Long-Term Estimates for Value at Risk, Folia Oeconomica Stetinensia 7(15) 2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Versita 2008;

 

 

Metoda wariancji-kowariancji w wyznaczaniu Value at Risk na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 248, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, współautor: Mentel Urszula;

 

 

Modelowanie rynku akcji w ujęciu metodologii Value at Risk, Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, współautor: Pisula Tomasz;

 

Ocena ryzyka inwestowania w spółki giełdowe sektora bankowego z wykorzystaniem metod taksonomicznych, Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, współautor: Pisula Tomasz, Wierzbińska Maria;

 

Prognozy długookresowe dla wartości zagrożonej Value at Risk w ocenie ryzyka inwestowania w akcje, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, współautor: Pisula Tomasz; 

 

Klasyfikacja spółek giełdowych z regionu podkarpackiego ze względu na ryzyko inwestowania, Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, współautor: Pisula Tomasz, Wierzbińska Maria;

 

Ocena ryzyka inwestowania w akcje z wykorzystaniem metodologii RiskGrades™, Rynek Terminowy nr 27/1/05, I kwartał 2005, współautor: Pisula Tomasz; 

 


Effectiveness of Simulation Methods in VaR Estimation, Folia Oeconomica Stetinensia, Szczecin 2004; 
Implikacje modelu FED dla wybranych aspektów rynku kapitałowego, Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004;Ryzyko rynku akcji. Analiza wskaźnikowa, Nasz Rynek Kapitałowy nr 9/153, wrzesień 2003, współautor: Mentel Urszula;  

Porównanie skuteczności wybranych metod mierzenia ryzyka inwestowania w akcje, Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, współautor: Pisula Tomasz; 
 


Wykorzystanie metod RiskGrades™ w ocenie ryzyka inwestowania w akcje, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003, współautor: Pisula Tomasz; 

 


Stopy zwrotu i ryzyka. Ocena wybranych inwestycji w akcje na GPW w Warszawie, Nasz Rynek Kapitałowy nr 10/142, październik 2002; 

 

 


Wybrane metody prognozowania zjawisk dotyczących turystyki przy pomocy pakietu STATISTICA, Sytuacja turystyki w Polsce, Wydawnictwo HOGBEN, Szczecin 2002;

 

 

WIG a subindeksy, analiza statystyczno-wskaźnikowa, Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001;E-marketing turystyczny, Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000;

 

 
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom