Publikacje

2017

 • Economic Implications of Brexit: Winners and Losers of "European Divorce", Czech Journal of Social Science, Business and Economics, vol. 6 issue 1 (2017), współautor: Bilan Svitlana, Kalyugina Svetlana;
 • Secure Development of Country and Competitiveness Issue: Case of Germany's Energy Security, Journal of Security and Sustainability Issues, 6(3) 2017, współautor: Bilan Yuriy, Strielkowski Wadim, Karbach Rolf;

2016

 • Dependency Analysis between Bitcoin and Selected Global Currencies, Dynamic Econometric Models, vol. 16, 2016, współautor: Szetela Beata, Gędek Stanisław;
 • Influence of double seasonality on economic forecasts on the example of energy demand, Journal of International Studies, vol. 9, No 3, 2016, współautor: Brożyna Jacek, Szetela Beata;
 • Czy obecność kobiet we władzach spółek giełdowych wpływa na poprawę sytuacji finansowej tych spółek?, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XVII/3, 2016, współautor: Kompa Krzysztof, Witkowska Dorota;
 • May the sharing economy create a new wave of globalization?, Economic Annals-ХХI, vol. 161, Issue 9-10, 2016, współautor: Szetela Beata;
 • Macro and Microeconomics Factors of Investment Efficiency of Open Investment Funds in the period of 1997-2015, Transformations in Business & Economics, vol. 15, no. 3 (39), 2016, współautor: Brożyna Jacek, Szetela Beata, Kompa Krzysztof;
 • In search for insolvency among European countries, Economic Research - Ekonomska Istrazivanja, vol. 29, Issue 1, 2016, współautor: Brożyna Jacek, Szetela Beata;
 • Brand image vs. Consumer trust, Actual Problems of Economics, No. 8(182), 2016, współautor: Zatwarnicka-Madura Beata, Stecko Justyna;
 • Qualivications of managers vs. effectiveness of investment funds in Poland, Economics&Sociology, vol. 9 No.2, 2016, współautor: Szetela Beata, Tvaronaviciene Manuela;
 • A Mid-Term Forecast of Maximum Demand for Electricity in Poland, Montenegrin Journal of Economics, vol. 12, No. 2 (2016), współautor: Brożyna Jacek, Szetela Beata;
 • Assessment of the Effectiveness of Investment Funds Placement in Poland in the time of crisis, Actual Problems of Economics, No. 6(180), 2016, współautor: Brożyna Jacek, Radwański Ryszard;
 • Statistical Methods of the Bankruptcy Prediction in the Logistics Sector in Poland and Slovakia, Transformations in Business & Economics, vol. 15, no. 1 (37), 2016, współautor: Brożyna Jacek, Pisula Tomasz;
 • Factors of Efficiency of Open Investment Funds in 1997-2015, Economics&Sociology, vol. 9 No.1, 2016, współautor: Horvathova Zuzana;

2015

 • Non-Statistical Methods of Analysing Bankruptcy Risk, Folia Oeconomica Stetinensia, vol. 15, Issue 1 (Dec 2015), 2015, współautor: Brożyna Jacek, Pisula Tomasz,
 • (In)Effectiveness of Capital Market and Anomalies in Value at Risk distribution in time, Actual Problems of Economics, No. 10(172), 2015, współautor: Radwański Ryszard,
 • Compatibility of market risk measures, Journal of International Studies, Vol. 8, No. 2, 2015, współautor: Brożyna Jacek,
 • Ranking poziomu życia w powiatach w latach 2003-2012 z uwzględnieniem korelacji przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 6 (308), 2014, współautor: Sobolewski Marek, Migała-Warchoł Aldona,
 • Optymalizacja szacunków ryzyka, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 73/2015, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, współautor: Brożyna Jacek,
 • VaR Calculator, International Journal of Economics and Business Modeling, Volume 5, Issue 1, 2015, Bioinfo Publications, współautor: Brożyna Jacek,
 • Decay Factor as a determinant of Forecasting Models, International Journal of Economics and Finance, Vol. 7, No. 1/2015, Canadian Center of Science and Education, współautor: Brożyna Jacek, 

2014

 • Perspektywy rozwoju transportu lotniczego typu CARGO, Logistyka nr 6/2014, wpółautor: Śmieszek Mirosław, Migała-Warchoł Aldona,
 • Wpływ kapitału ludzkiego na wyniki finansowe organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 66, Szczecin 2014, współautor: Sobolewski Marek, Migała-Warchoł Aldona,
 • Historical Data in the Context of Risk Prediction, International Journal of Business and Social Research, Vol. 3, No. 1, Maryland Institute of Research 2014, współautor: Brożyna Jacek,

2013

 • Historical Predicting bankruptcy of companies from the logistics sector operating in the Podkarpacie region, Modern Management Review MMR, vol. XVIII, 20 (3/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, współautor: Brożyna Jacek, Pisula Tomasz,
 • Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLVII,3, Lublin 2013,
 • Modeling Gas Prices in Poland with an Application of the Vector Autoregression Method (VAR), Folia Oeconomica Stetinensia, Volume 12 Issue 2, Szczecin 2013;
 • Prognozowanie cen nośników energii służących do zaopatrzenia w energię obiektu. Sieciowe nośniki energii, Ciepłownictwo-Ogrzewnictwo-Wentylacja, nr 6/2013, Warszawa 2013, współautor: Tadeusz Bewszko;
 • Parametric or Non-Parametric Estimation of Value-At-Risk, International Journal of Business and Management, Vol. 8, No. 11 (2013), Toronto 2013;

2012

 • Energy market in the context of long-term forecasts, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 285, Zarządzanie i Marketing z. 19 (4/2012), Rzeszów 2012;
 • Ryzyko rynku akcji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2012;

2011

 • RiskMetrics Methodology in Assessment of Investment Risk on Capital Market, Folia Oeconomica Stetinensia, 9(17) 2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,Szczecin 2011;
 • Discriminant analysis in assessment of credit risk of transport companies, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 18 nr 1/2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011;
 • Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011;

2010

 • Metody taksonomiczne w badaniach wskaźników strategicznych kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 634, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010;
 • Metody diagraficzne i dendrytowe w ocenie kondycji finansowej banków giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 616, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, współautor: Chudy Katarzyna;

2009

 • Efektywność wykorzystania zasobów intelektualnych w oparciu o metodę VAIC, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 16 nr 4/2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009;
 • Ocena sytuacji banków giełdowych w ujęciu klasycznych metod pomiaru ryzyka rynkowego, Wydawnictwo UMCS, Warszawa 2009, wpółautor: Stępień Kinga;
 • Analiza taksonomiczna spółek giełdowych z sektora budowlanego ze względu na ryzyko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 577, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, współautor: Wierzbińska Maria;
 • Wskaźniki strategiczne jako istotny element pomiaru kapitału ludzkiego w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 16 nr 2/2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009;

2008

 • Analiza skuteczności wybranych nieparametrycznych metod obliczania VaR, Rynek finansowy - Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, współautor: Pisula Tomasz;
 • Value at Risk w ujęciu semiparametrycznej metody EKT, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 10, Szczecin 2008;
 • Hybrid Concepts of Long-Term Estimates for Value at Risk, Folia Oeconomica Stetinensia 7(15) 2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Versita 2008;
 • Metoda wariancji-kowariancji w wyznaczaniu Value at Risk na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 248, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, współautor: Mentel Urszula;

2007

 • Modelowanie rynku akcji w ujęciu metodologii Value at Risk, Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, współautor: Pisula Tomasz;
 • Ocena ryzyka inwestowania w spółki giełdowe sektora bankowego z wykorzystaniem metod taksonomicznych, Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, współautor: Pisula Tomasz, Wierzbińska Maria;
 • Prognozy długookresowe dla wartości zagrożonej Value at Risk w ocenie ryzyka inwestowania w akcje, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, współautor: Pisula Tomasz; 
 • Klasyfikacja spółek giełdowych z regionu podkarpackiego ze względu na ryzyko inwestowania, Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, współautor: Pisula Tomasz, Wierzbińska Maria;

2005

 • Ocena ryzyka inwestowania w akcje z wykorzystaniem metodologii RiskGrades™, Rynek Terminowy nr 27/1/05, I kwartał 2005, współautor: Pisula Tomasz; 

2004

 • Effectiveness of Simulation Methods in VaR Estimation, Folia Oeconomica Stetinensia, Szczecin 2004; 
 • Implikacje modelu FED dla wybranych aspektów rynku kapitałowego, Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004;

2003

 • Ryzyko rynku akcji. Analiza wskaźnikowa, Nasz Rynek Kapitałowy nr 9/153, wrzesień 2003, współautor: Mentel Urszula; 
 • Porównanie skuteczności wybranych metod mierzenia ryzyka inwestowania w akcje, Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, współautor: Pisula Tomasz; 
 • Wykorzystanie metod RiskGrades™ w ocenie ryzyka inwestowania w akcje, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003, współautor: Pisula Tomasz; 

2002

 • Stopy zwrotu i ryzyka. Ocena wybranych inwestycji w akcje na GPW w Warszawie, Nasz Rynek Kapitałowy nr 10/142, październik 2002; 
 • Wybrane metody prognozowania zjawisk dotyczących turystyki przy pomocy pakietu STATISTICA, Sytuacja turystyki w Polsce, Wydawnictwo HOGBEN, Szczecin 2002;

2001

 • WIG a subindeksy, analiza statystyczno-wskaźnikowa, Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001;

2000

 • E-marketing turystyczny, Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000;

 

 
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom